Algemene voorwaarden

 

Algemene leveringsvoorwaarden en Registratie Persoonsgegevevens

 

1 Algemeen

1.1. Deze Koopvoorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Toubab Karité. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen de klant en Toubab Karité volgens de procedure zoals deze is omschreven in deze Koopvoorwaarden, accepteert de klant deze voorwaarden.

1.2. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Koopvoorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van Toubab Karité worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Toubab Karité ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.3. Afwijkingen van deze Koopvoorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk met Toubab Karité zijn overeengekomen.

1.4. Toubab Karité heeft het recht deze Koopvoorwaarden en de inhoud van de Toubab Karité website te wijzigen.

 

2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen gedaan op de website van Toubab Karité zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Toubab Karité behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

2.2. Een overeenkomst tussen Toubab Karité en de klant komt tot stand nadat de klant: een bestelling heeft geplaatst, middels het volledig invullen van het bestelformulier op de website van Toubab Karité; het door de klant vervolgens op 'Bestel' icoon klikken op de website van Toubab Karité; het hierna door de klant bevestigen dat de door de klant verstrekte gegevens juist zijn en het doen verwerken van de bestelling van de klant, door op de website van Toubab Karité op de 'Bestel' icoon te klikken, hierop van Toubab Karité op het e-mailadres van de klant een bevestiging heeft ontvangen dat Toubab Karité de bestelling van de klant heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging). 

2.3. De administratie van Toubab Karité geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Toubab Karité verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Toubab Karité verrichte leveringen. Toubab Karité erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Koopvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.

 

3 Prijzen/tarieven en betaling

3.1. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in EURO's en inclusief omzetbelasting (btw). Voor elke bestelling in Nederland wordt een bijdrage in de handling- en verzendkosten van EUR 5,95 per bestelling ( onafhankelijk van het gewicht) in rekening gebracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Voor elke bestelling naar België, Duitsland en Luxemburg wordt een bijdrage in de handling- en verzendkosten van EUR 11,95 (onafhankelijk van het gewicht) in rekening gebracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Kosten en/of mogelijkheden voor overige landen zijn op aanvraag.

3.2. Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Toubab Karité gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Toubab Karité te weigeren.

3.3. Wij behouden ons het recht om steekproefsgewijs je order eerst te incasseren alvorens uit te leveren.

 

4 Levering/verzendingstermijnen

4.1. De verzendtijd bedraagt normaal gesproken maximaal tien (10) werkdagen ná ontvangst van de bestelling, tenzij op de website van Toubab Karité anders is aangegeven. De verzendtijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

4.2. De verzendtermijn van het product bedraagt maximaal dertig (30) dagen.

4.3. Wanneer de overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, door Toubab Karité overschreden wordt, zal Toubab Karité de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Toubab Karité te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Toubab Karité te melden.

4.4. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Toubab Karité het in artikel 4.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.

4.5. Toubab Karité behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

 

5 Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

5.1. Toubab Karité is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.2. Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

 

6 Risico

6.1. Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor Toubab Karité. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Toubab Karité kunnen worden uitgesloten.

 

7 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Toubab Karité geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

7.2. Toubab Karité garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Toubab Karité geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

 

8 Bestellingen/communicatie

8.1. Toubab Karité is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Toubab Karité, dan wel tussen Toubab Karité en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Toubab Karité.

 

9 Afkoelingsperiode

9.1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Toubab Karité te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. 

9.2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 9.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Toubab Karité te melden. De klant dient het product - na overleg met Toubab Karité - te sturen naar een door Toubab Karité vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

9.3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Toubab Karité ingevolge artikel 9.1. en 9.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Toubab Karité deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Toubab Karité het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

9.4. Toubab Karité behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Toubab Karité of de leverancier van het product) is beschadigd.

9.5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Toubab Karité schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Toubab Karité de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Toubab Karité heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

 

10 Garanties

10.1. Op de door Toubab Karité geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.

 

11 Klachten

11.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Toubab Karité serieus in behandeling worden genomen.

11.2. De klant dient een klacht kenbaar te maken bij de afdeling Helpdesk van Toubab Karité (de gegevens van deze afdeling staan elders vermeld in deze Koopvoorwaarden).

11.3. Toubab Karité zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Toubab Karité zal de klant hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

 

12 Persoonsgegevens

12.1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

12.2. Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Toubab Karité. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Toubab Karité. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

12.3. Eventuele creditcardgegevens van de klant - zoals kaartnummer en vervaldatum - zullen door Toubab Karité in geen enkel bestand worden opgeslagen.

12.4. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Toubab Karité over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Toubab Karité. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

 

13 Afdeling Klantenservice van Toubab Karité

13.1. Alle correspondentie op basis van deze Koopvoorwaarden vindt plaats met:

Toubab Karité

Vlagtweddestraat 56

9545 TD Bourtange

e-mail info@karite.nl

 

14 Diversen

14.1. Indien de klant aan Toubab Karité schriftelijk opgave doet van een adres, is Toubab Karité gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Toubab Karité een nieuw adres heeft doorgegeven.

14.2. Toubab Karité is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

 

15 Toepasselijke recht en geschillenregeling

15.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Toubab Karité is het Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen Toubab Karité en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Den Haag.